ANASTAZJA
 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

76-032 Mielno  ul. Grażyny 3

   Tel - 94 318 92 18  /  fax - 94 318 92 19  /  Tel.kom -  501 188 298

email : anastazja@ta.pl


 Konto bankowe :

PHU AMAR  Mielno ul. Grażyny 3

89 1020 2791 0000 7802 0154 8759


Organizator : 

PHU AMAR

76-032 Mielno ul. Grażyny3


KLAUZULA INFORMACYJNA

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych / RODO /


Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych osobowych jest: PHU AMAR ANASTAZJA MARCZYK GRAŻYNY 3 , 76-032 MIELNO

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na w/w adres lub emeil: anastazja@ta.pl

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do :

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie

z treścią art. 21 ust. 1 RODO;

Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązanie się

Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego

[ np. prawa podatkowego ]

Prawo przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane będą przetwarzane w celu rezerwacji pobytu i świadczenia usług w Ośrodku Anastazja ORW oraz udokumentowania wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa podatkowego i także w celu zapewnienia Stronom dochodzenia ewentualnych

roszczeń w związku z pobytem w Ośrodku.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa o świadczenie usług.

Prosimy o zgodę na w/w informacje poprzez złożenie podpisu na karcie meldunkowej w chwili przyjazdu do Ośrodka

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania zamówionej

usługi.

Odbiorcami danych osobowych są: podmioty prowadzące serwis i dostarczające oprogramowanie, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych  z mocy prawa takich jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne,  audytowe, konsultingowe, kurierskie, itp.

Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.


Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyświetl większą mapę